كتاب امروز

 

 

 

 

كتاب امروز

از مجموعه گزیده مطبوعات ایران

سیدفرید قاسمی

شركت سهامی كتاب‌های جیبی (امیركبیر)

چاپ اول: 1387

 

 

 

 

 

نشریه «كتاب امروز» فصلنامه‌ای است به شكلی نامنظم كه از مهرماه 1350 تا بهمن‌ماه 1353 منتشر می‌شده و شركت سهامی كتاب‌های جیبی ناشر آن بوده است. زمینه و روش كار این نشریه حوزه تألیف و ترجمه و نشر بوده و  كریم امامی سردبیری آن را به عهده داشته است.

«نخستین شماره كتاب امروز در 48 صفحه در مهرماه 1350 توزیع شد. بر روی جلد آن تصویر محمد قاضی و این عنوان‌ها دیده می‌شود: «محمد قاضی و دن‌كیشوت»، «زمان در نظر فاكنر»، «خشم و هیاهوی ویلیام فاكنر»، « تحول محتوای كتاب در ایران»، «كتاب های نو»، «كتاب در جهان». به این ترتیب شماره‌های دیگر این نشریه نیز موضوعاتی مشابه را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهند و در این مجموعه نویسندگانی چون هوشنگ ابرامی، جهانگیر افكاری، ضیاء موحد، ابوالحسن نجفی و دیگر نویسندگان و مترجمان مطرح قلم می‌زده‌اند.

كریم امامی در جلد دوم این مجموعه در خصوص وضعیت نشر در آن زمان نوشته است. «بالاخره معلوم نشد وضع كتاب در ایران خراب است یا آباد. در چند ماه گذشته ناله‌های جگرسوز چند ناشر را شنیده‌ایم و نیز وعده یك نوش داروی دولتی پانصد واحدی را، كه هر دو ظاهراً دال بر خرابی كار است. ولی گروهی از نویسندگان و شاعران به شهادت جراید كثیرالانتشار عصر تهران، عقیده دارند وضع ناشران به هیچ وجه خراب نیست. دلیل خوبی وضع را تجدید چاپ نسبتاً سریع چند كتاب  جوان‌پسند و تعدد فروشگاه‌های یك ناشر به خصوص ذكر می‌كنند.

كتاب حاضر تحت عنوان «كتاب امروز» تلاشی است از سوی انتشارات شركت سهامی كتاب‌های جیبی آسیا كه در مجموعه‌ای با عنوان گزیده مطبوعات ایران نسبت به معرفی تاریخ نشریات ایران اقدام نموده است. و این هشتمین شماره این تلاش ارزنده محسوب می‌گردد.

در این كتاب بخش‌هایی از مقالات منتشره در شماره‌های مختلف فصلنامه كتاب امروز ارائه گردیده كه مطالعه آن برای پژوهشگران و علاقمندان می‌تواند جذاب و خاطره‌انگیز باشد.

کتاب : نظریه عدالت ،  عنوان اصلی :  A Theory of Justice

نویسنده : جان رالز  ؛ مترجمان : سیدمحمدکمال سروریان ؛مرتضی بحرانی  ، سال ۱۳۸۷

ناشر : پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی تلفن : 22570777  سایت : www.iscs.ac.ir

عدالت نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی است،همچنان که صدق ،فضیلت نظام های اندیشه است. یک نظریه ،هرچندشکوهمندو بسنده ،اگرصادق نباشدباید رد یا بازنگری شود،همچنان که قوانین و نهادها ،فارغ از این که چه میزان کارآمد و سامان یافته باشند، اگر ناعادلانه باشندبایداصلاح یاکنارگذاشته شوند. هرشخص از حرمت ومصونیتی بر پایه عدالت برخوردار است که حتی رفاه و بهروزی کل جامعه نمی تواند آن را تحت الشعاع قراردهد. به همین دلیل عدالت نمی پذیرد که تحقق خیر بزرگ تری که دیگران در آن سهیم اند، توجیه گر از دست رفتن آزادی برخی دیگر باشد.

وضع نخستین ، حق برابرافراد در دستیابی به آزادی های اساسی(اصل آزادی برابر ) ، به سود همگان بودن نابرابریهای اجتماعی واقتصادی ، برابری منصفانه فرصت (اصل تفاوت)  از جمله مفاهیم اساسی شرح داده شده در این کتاب هستند.